Skip to main content

Foreningen STD

Vi dyrker og styrker mangfoldigheden i Danmark, fordi det betyder meget for os, og er derfor en vigtig del af vores koncept. Men det er også en stor opgave i et samfund, hvor vi bliver mere og mere grupperet, og hvor fællesskabet er udfordret, som aldrig før.

Livsmentor, Body Mind Academy, bliv en bedre lederEksempelvis det at kunne afholde en sponseret FamilieCamp, hvor en direktør fra en stor dansk erhvervsvirksomhed deltager med sin familie, førtidspensionisten med sin familie – og 8 andre familier inden for samme spænd. Det styrker og udvider vores horisont som mennesker. Alle 10 familier på FamilieCampen får alt det med internt i familien, de skal – som skabelse af en fælles referenceramme og et fælles sprog, så de sammen står stærkere som et TEAM, når de tager afsted fra FamilieCampen. Men de får også oplevelsen af, at selv om de deltagende familier har været forskellige, så er deres glæder og udfordringer i familierne meget ens – og det er vigtig for fællesskabet i Danmark, som er stærkt udfordret.

Ovennævnte er et godt eksempel på, hvad sponserede FamilieCamps har været med til at gøre for mere end 400 familier de seneste år 5 – og læs via linket om famliernes oplevelser og anbefalinger af dette tiltag: http://www.bodymindacademy.dk/familiecamps/#1470913307231-03951cd9-301f

ALLE er vigtige for styrkelsen af selvværd, trivsel og fællesskab i DK – og derfor er sponsorater og partnerskaber altafgørende for, at vi igennem vores tiltag kan blive ved med at dyrke og styrke mangfoldigheden.

Du har som partner/sponsor mulighed for økonomisk at bakke op om vores forskellige tiltag i børnehøjde, voksenhøjde og familiehøjde – og intet er for stort eller småt. Du kan være en virksomhed, som ønsker at være partner og herigennem sponsere et aftalt antal camps eller forløb om året – til dig, som privat person, der ønsker at sponsere en eller flere familier, børn, voksne på vores forskellige tiltag. Og du kan være anonym eller få alt den PR, du fortjener. Alt er med til at gøre en forskel – og vi taler af erfaring – for det har været en vigtig og stor del af vores forretningskoncept, siden vi startede op i 2005.

Vi må ikke glemme at selvom vi ser meget forskellige ud, så har vi meget mere til fælles end vi lige går og tror. Og det er VIGTIGT at dyrke forskelligheden i DK – for det er den, som skal udgøre helheden og ikke omvendt – og for at styrke denne del af vores koncept yderligere, har vi oprettet foreningen, Støt Trivslen i Danmark. Vedtægter er ved at blive udarbejdet, og vi afholder stiftende generalforsamling den 15. marts 2019 med en yderst ambitiøs bestyrelse, som sammen med os ønsker at styrke trivslen i Danmark.

Så tøv ikke med at kontakte os – hvis du vil være med til at støtte trivslen i DK – hvor hver en sponseret krone ubeskåret går til det aftalte tiltag og eller person(er).

Vi GLÆDER os til at høre fra dig – for HUSK – hver for sig er vi unikke – SAMMEN gør vi forskellen.

Kontakt:

Peter Junker 27 41 12 41

Mette Junker 51 90 45 90

bma@bodymindacademy.dk

 
 
 


VEDTÆGTER

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Støt Trivslen i Danmark.
1.2 Foreningen er stiftet d. 15. marts 2019. Cvr. nr. (afventer banken)
1.3 Foreningens hjemsted er Frederiksberg.

§ 2. Formål
2.1: Det er foreningens formål at:
• være en almennyttig forening med henblik på at styrke selvværd, trivsel og fællesskab for børn, unge og familier.
• være en opdateret kilde til viden omkring trivsels problematikker.
• yde en forebyggende og tidlig indsats mod potentiel mistrivsel og mentale udfordringer.
• aktivere en frivillig indsats i civilsamfundet i forhold til at gøre en forskel for børn, unge og familier.
2.2: Foreningen har ikke til formål at opnå økonomisk gevinst eller overskud.
Ingen andel af nogen indtjening eller overskud fra denne forening skal kunne anvendes til begunstigelse af noget medlem, bestyrelsesmedlem, enkeltperson eller lignende.

§ 3. Medlemmer.
3.1: Som foreningsmedlem af støttrivslen.dk kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, virksomheder, foreninger, fonde m.v. der kan tilslutte sig foreningens formål. Der kan højst tegnes 1 foreningsmedlemskab uanset bidragets størrelse.

3.2: Foreningsmedlemmerne af støttrivslen.dk vælger bestyrelsen. Der kan vælges medlemmer til bestyrelsen udenfor kredsen af foreningsmedlemmer.
3.3: Foreningsmedlemmerne udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling.
3.4: Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det pågældende kalenderår. Kontingentsatsen for et foreningsmedlem foreslås af bestyrelsen for hvert kalenderår.
Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser alt afhængig af, om medlemmet er en privat person, under 18 år, en juridisk person eller en virksomhed eller andre forhold så længe differentieringen af kontingentsatserne er sagligt begrundede.
Generalforsamlingen godkender kontingentfastsættelsen på den førstkommende generalforsamling for det indeværende kalenderår.
3.5: Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens bestyrelse med 2/3 majoritet. En beslutning om eksklusion eller nægtelse af optagelse kan på forurettedes anmodning ankes til behandling på førstkommende generalforsamling.
3.6: Medlemmer kan frit melde sig ud af foreningen. Udmeldelse sker skriftligt. Sker betaling af kontingent ikke senest 2 måneder efter fremsendelse af opkrævning anses foreningsmedlemmet tillige for at være udmeldt og slettes af medlemslisten.
Betalt medlemskontingent tilbagebetales ikke.

§ 4. Drift.
4.1: Indtægter til foreningens opfyldelse af foreningens formål tilvejebringes ved:                                      
1. a) Kontingentindbetaling fra medlemmerne
b) Gaver til foreningen
c) Støtte (oftest i form af sponsorater) fra erhvervsvirksomheder
d) Udbetalinger fra fonde eller puljer
e) Offentlig støtte
f) Foreningens egen indtægtsgivende virksomhed

4.2: Et evt. overskud ved driften tilfalder foreningen til sikring af opfyldelse af foreningens formål.
4.3: Foreningen kan have både lønnet ledelse, lønnede medarbejdere og ulønnede frivillige. Hele bestyrelsen er ulønnet.

§ 5. Juridisk person.
5.1: Foreningens aktiver tilhører naturligvis foreningen støttrivslen.dk som juridisk person og foreningen hæfter alene for opfyldelsen af dens forpligtelser.
5.2: Hverken medlemmer, bestyrelse eller den daglige ledelse hæfter for foreningens forpligtelser, ligesom hverken bestyrelse, ledelse eller medlemmer har nogen ejendomsret over noget tilhørende foreningen.

§ 6. Ordinær generalforsamling.
6.1: Generalforsamlingen er Støttrivslen.dks højeste myndighed. 
6.2: Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som er medlem af foreningen, og som kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen således, at en fremmødt højst kan have en stemme.
6.3:  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Senest 3 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling pr. e-mail og ved opslag på foreningens hjemmeside. 
6.4:  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. 
6.5:  Forslag til generalforsamlingen, forslag til suppleanter m.v. skal være den daglige ledelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal personligt informere formanden eller den daglige ledelse herom senest 14 dage før generalforsamlingen. Valgbar er enhver person, som er fyldt 10 år.
6.6:  Bestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes. 
6.7:  Dagsordenen skal indeholde:                                                            
Valg af dirigent.
1. Formandens beretning for den forløbne periode.
2. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
3. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.                                                                                          
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.                                                                            
5. Valg af revisor.                                                                          
6. Behandling af fremsatte forslag.                                                                         
7. Eventuelt. 
6.8:  Afstemninger skal være skriftlige, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 
6.9:  Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.  

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
7.1: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af bestyrelsen eller såfremt 100 stemmeberettigede medlemmer af Støttrivslen.dk ønsker dette. 
7.2: Indkaldelsesmåde og indkaldelsesfrister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær generalforsamling, jfr. § 6, dog således at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær generalforsamling skal være den daglige ledelse eller bestyrelsen i hænde samtidig med, at begæring herom fremsættes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at begæring derom er fremsat.

§ 8. Bestyrelsen.
8.1:  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen under ansvar for generalforsamlingen.
8.2:  Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og maksimalt 12 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i årets løb beslutte at optage nye medlemmer i bestyrelsen, som efterfølgende skal godkendes på den årlige generalforsamling. Medlemmerne er valgt for en 2-årig periode.
I lige år er den ene halvdel af bestyrelsen på valg, og i ulige år er den anden halvdel på valg. Genvalg kan finde sted.
8.3:  Der kan vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Suppleanter må efter eget ønske deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
8.4:  Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægt, ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
8.5: Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i møder i et år, kan vedkommende betragtes som værende udtrådt af bestyrelsen, og 1. suppleanten kan af bestyrelsen anmodes om at indtræde i det udtrådte medlems sted.
8.6: For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal der skriftligt være indkaldt til møde med mindst 14 dages varsel, ligesom mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede.
8.7: Bestyrelsesmøder afholdes så ofte arbejdet kræver det og mindst 2 gange årligt.
8.8: Støttrivsel.dk tegnes enten af den daglige leder/ledelse og formanden i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Køb og salg af fast ejendom, gældsætning samt hæftelse for beløb, der i relation til foreningens samlede normale økonomi er store, skal altid godkendes af bestyrelsen.
8.9: Det er bestyrelsens opgave:                                                    
• at sikre, at foreningens aktiviteter opfylder foreningens formål                       
• at være visionære og strategiske i relation til foreningens aktiviteter
8.10: Det er den daglige ledelses opgave at forestå den daglige drift af foreningen. 

§ 9 Regnskabsår og revision.
9.1: Den daglige ledelse er forpligtet til at sørge for, at der efter regnskabsåret udløb udarbejdes et årsregnskab indeholdende driftsregnskab og statusregnskab. Det endelige årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 14 dage før den årlige generalforsamling.
9.2: Regnskabsåret følger kalenderåret.
9.3: Til at revidere foreningens regnskaber vælges en registreret eller statsautoriseret revisor, som ikke kan være medlem af bestyrelsen.
9.4: Foreningens revisor skal være i besiddelse af vedtægterne og forpligter sig til at give skriftlig underretning til hele bestyrelsen, hvis denne ser eller oplever væsentlige problemstillinger.

§ 10. Foreningens ophør.
10.1: I tilfælde af Støttrivslen.dks lovlige ophør, skal foreningens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til Støttrivslen.dks formål, og således at det præciseres, at likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning overdrages til en anden forening, fond eller virksomhed, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
10.2: Foreningens ophør kan alene besluttes af 2/3 af de på to generalforsamlinger fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der skal være minimum 4 uger mellem de 2 generalforsamlinger.
10.3: Bliver forslaget om foreningens ophør besluttet på de to generalforsamlinger, træffes der på sidste møde beslutning herom.
10.4: Herefter overgår alle rettigheder til navnet Støt Trivslen i Danmark til Peter Junker.

§ 11. Vedtægtsændring.
11.1: Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med accept fra minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 12. Protokol.
12.1: Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Dette skal forelægges og godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde af bestyrelsesmedlemmerne. Ved uenigheder i bestyrelsen har det medlem, som er uenig med de øvrige, ret til at få indført sine bemærkninger i protokollen.
Foreningen er stiftet d.15.marts 2019 af Peter Junker.
Vedtægterne er vedtaget af generalforsamlingen d. 15. marts 2019.

Frederiksberg den 15. marts 2019.

Peter Junker, Formand
Esben Enggaard, næstformand
Morten Zabel, Bestyrelsesmedlem
Anne Skare Nielsen, Best.medlem
Inge Hove, Bestyrelsesmedlem
Line Sakstrup, Bestyrelsesmedlem
Pia Bech-Nielsen, Bestyrelsesmedlem
Majbritt Lyckhage, Bestyrelsesmedlem
Henriette Houmann-Hammer, Best.medl.
Lone Søndergaard Leth Nielsen, B.m.
Mikkel Maxus Kristof Lyshøj, Kasserer og Best. Medlem.
Niklaz Junker, Best. ml.